Tìm sự kiện và nhân vật họ Ngô trong Đại Nam thực lục (Kỳ 7)

Thứ sáu - 04/10/2019 18:04

ngotoc.vn xin giới thiệu tiếp Kỳ 7 bài Tìm sự kiện và nhân vật họ Ngô trong Đại Nam thực lục, phần biên chép về triều Thiệu Trị
 
b


ĐỆ TAM KỶ
THỰC LỤC VỀ HIỂN TỔ CHƯƠNG HOÀNG ĐẾ

Quyển 1

Tên húy Miên Tông, lại có húy là Tuyền sinh 1807, vua sinh 13 ngày thì mẫu hậu mất.

Quyển 2

Tân Sửu 1841, Thiệu Trị năm thứ 1. Tháng 1. Ngày Bính Ngọ vua lên ngôi ở điện Thái Hòa, đại xá, đổi niên hiệu. Nêu ra mệnh lệnh ban ơn gồm 23 điều (tr.34)

Quyển 3

Tân Sửu 1841, Thiệu Trị năm thứ 1. Tháng 2. Cho Phó lãnh binh  Quảng Ngãi Ngô Văn Trạch thăng thự Lãnh binh quan. Khoa đạo cùng Lưu Quỹ và Ngô Bỉnh Đức dâng thư điều trần 10 việc. Được vua thưởng mỗi người một tấm lụa.

Quyển  4

Tân Sửu 1841, Thiệu Trị năm thứ 1. Tháng 2.  Bộ Lễ dâng chữ quốc húy. Quan khoa đạo Ngô Bỉnh Đức, Lưu Quỹ,.. dâng sớ nói về việc sứ bộ sang nhà Thanh. Ngô Văn Giai-lãnh binh và phó lãnh binh Trần Nhữ Đoan mang quân từ Trấn Tây tỉnh Định Tường về vì bọn thổ phỉ đã bỏ trốn cả rồi.

Quyển  5

Tân Sửu 1841, Thiệu Trị năm thứ 1. Tháng 3. Đổi phủ Thăng Hoa (Quảng Nam)  làm phủ Thăng Bình, huyện Mộ Hoa (Quảng Ngãi) thành huyện Mộ Đức; phủ Hà Hoa (Quảng Ngãi) làm phủ Hà Thanh; huyện Kỳ Hoa làm huyện Kỳ Anh; huyện Hoa Xuyên làm huyện Cẩm Xuyên; huyện Hạ Hoa (Sơn Tây) làm huyện Hạ Hòa; huyện Hoa Khê làm huyện Cẩm Khê; huyện Phù Hoa (Hưng Hóa) thành huyện Phù An; huyện Kim Hoa (Bắc Ninh) thành Kim Anh; huyện Thất Tuyền (Lạng Sơn) thành Thất Khê; huyện Hoa Lâm (Thành Trấn Tây) thành Đào Lâm; huyện Phù Dung (Hưng Yên) thành Phù Cừ; huyện Hoa Phong (Quảng Yên) thành Nghiêu Phong (tr.101)

Quyển  6

Tân Sửu 1841, Thiệu Trị năm thứ 1. Tháng 3 nhuận. Thi Hội lấy trúng cách 11 người, có Ngô Điền.

Quyển  7

Tân Sửu 1841, Thiệu Trị năm thứ 1. Tháng 4. Ban ân điển 12 điều trong đó có điều cuối cùng: “Đối với sở Dưỡng tế ở các địa phương phải cấp dưỡng cho đủ, không để họ bơ vơ không nơi nương tựa” (tr146). Ngô Trọng Phú, người lĩnh trưng thu thuế quan ở bến Vị Hoàng.

Quyển  8

Tân Sửu 1841, Thiệu Trị năm thứ 1. Tháng 5. Ngô Kim Lân, bố chính Hải Dương và 10 vị khác được triệu về kinh để hội ban (tr.162). Ngô Điền thi Đình đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp). Ngô Bỉnh Đứ- Quan ở khoa đạo cùng 4 vị khác tâu bày việc biên giới ở Trấn Tây không trúng ý vua bị khiển trách.

Quyển  9

Tân Sửu 1841, Thiệu Trị năm thứ 1. Tháng 6. Các viên quan ở địa phương trong tháng trước có chỉ gọi nay đến Kinh, được vua vời lên điện hỏi về tình hình ở địa phương, cho uống nước chè ung dung (tr.180).

Quyển 10

Tân Sửu 1841, Thiệu Trị năm thứ 1. Tháng 7. Trước kia khi rước quan tài tiên đế (Minh Mạng) ở cung Khánh Ninh ra đúng giữa trưa nắng gắt, vua đi bộ vừa đi vừa khóc. Kiến An công là Đài quỳ xuống tâu vua nên lấy lễ mà tiết chế tình cảm. Các quan theo hầu có Ngô Kim Lân và 19 vị cũng quỳ tâu như thế. Xong mọi việc tang chế, vua cho là quần thần có lòng lo cho nước mà yêu vua nên thưởng các hiện vật có giá trị cho mọi người với thứ bậc khác nhau (tr.192). Ngô Văn Trạch thự lãnh binh Quảng Ngãi bị ốm, cho nguyên lãnh binh hưu trí là Nguyễn Vĩnh được khởi phục làm lãnh binh.

Quyển 11

Tân Sửu 1841, Thiệu Trị năm thứ 1. Tháng 8-9. Thi cử nhân trường Thừa Thiên lấy đỗ 38 vị, vua cho lấy thành 45, trong đó có Ngô Doãn Thái.

Quyển 12

Tân Sửu 1841, Thiệu Trị năm thứ 1. Tháng 10.  Ngô Kim Lânbố chính Hải Dương cho tạm lĩnh bố chính Hưng Yên, hội đồng cùng án sát là Lê Nguyên Trung tạm trông coi ấn quan phòng tuần phủ tỉnh ấy. Quan khoa đạo Ngô Bỉnh Đức cùng 4 người dâng thư dán kín tâu 2 điều về việc duyệt binh tuyển lính và việc đặt giá mua hàng của dân, không trúng ý vua. Thi cử nhân lấy đỗ 75 người: Trường Gia Định 16; Trường Nghệ An 21 có Ngô Phùng; Trường Hà Nội 21; Trường Nam Định 17. Cho Án sát Quảng Ngãi Ngô Văn Địch thăng thự Tả thị lang bộ Hình.

Quyển 13

Tân Sửu 1841, Thiệu Trị năm thứ 1. Tháng 11.  Tập Ngọc điệp làm xong. Đổi tên chùa Sùng Ân ở Hà Nội làm chùa Hoàng Ân. Nguyên Tri phủ Hoài Đức Ngô Cao Lãng [họ Lê] dâng sách Cố Lê sự tích. Sai tổng đốc Định-Biên Lê Văn Đức chuyển sức cho lãnh binh Ngô Văn Giai đóng giữ bảo Tây Ninh. Người dân ở hạt Quảng Trị là Nguyễn Thị Khiết, đem đốt hết các văn tự của những người đã vay nợ mình. Vua miễn thuế thân và binh dịch cho con thị ấy trong 15 năm.

Quyển 14

Tân Sửu 1841, Thiệu Trị năm thứ 1. Tháng 12.  Bổ Ngô Kim Lân làm Bố chính Hnưg Yên.

Quyển 15
 
Nhâm Dần 1842, Thiệu Trị năm thứ 2. Tháng 1. Vua chê trách Ngô Văn Thể (Định Tường) hội tiểu ở Nam Ninh nhưng không bắt được tên giặc nào. Giao việc cho các quan địa phương trước khi vua sắp ra Bắc, có Ngô Văn Giai ở Gia Định, Ngô Văn Thể ở Định Tường. Ngày Tân Mùi xa giá ra đi từ Kinh sư (tr.289). 

Quyển 16

Nhâm Dần 1842, Thiệu Trị năm thứ 2. Tháng 2. Đến Thanh Hóa, vua thân yết kiến Nguyên Miếu ở Gia Miêu, Tống Sơn (tr.298). Vua đi từ Huế ra Bắc đến Hà Nội mất 27 ngày (tr.305).

Quyển 17

Nhâm Dần 1842, Thiệu Trị năm thứ 2. Tháng 2. Ngô Văn Địch -Tả thị lang bộ Hình bị giáng xuống Viên ngoại lang bộ Binh. Vua ngự chơi chùa Trấn Quốc, đổi tên chùa Trấn Bắc, cấp cho tiền 200 quan. Chùa Hoàng Ân và Phật Tích cũng được cấp mỗi chùa 200 quan. Tri huyện Thư Trì Ngô Trí Thục được chọn vào việc thù ứng sứ vụ, bị dân kiện, nên loại ra không chọn nữa. Vua truyền chỉ khiển trách những người liên quan tuyển chọn (tr.318). Ngô Văn Trạch-phó lãnh binh Quảng Ngãi thăng chức lãnh binh. Ngô Bỉnh Đức- khoa đạo cùng Lưu Quỹ dâng thư điều trần 10 việc. Được vua thưởng mỗi người một tấm lụa. Ngô Văn Giai-lãnh binh và phó lãnh binh Trần Nhữ Đoan mang quân từ Trấn Tây tỉnh Định Tường về vì bọn thổ phỉ đã bỏ trốn cả rồi.

Quyển 18

Nhâm Dần 1842, Thiệu Trị năm thứ 2. Tháng 3.  Sứ Thanh là Bảo Thanh đến công quán Gia Thụy (tr.330). Ngày Bính Tý làm lễ sách phong. Ngày Đinh Sửu làm lễ Dụ tế (do vua Thanh làm tờ du, sai Bảo Thanh điếu Minh Mạng). Sứ Thanh Bảo Thanh về Bắc, Đào Trí Phú tiễn Bảo Thanh đến biên giới. Ngày Mậu Dần vua do đường thủy hồi loan (tr.354).

Quyển 19

Nhâm Dần 1842, Thiệu Trị năm thứ 2. Tháng 4. Ngày Tân Tỵ, ngự giá đến An Kiều, đi thuyền theo đường cảng khen thưởng Thự Phó Quản cơ Ngô Đức Chính và tri huyện Ngô Đăng Quang ở Ninh Bình đã nạo vét luồng lạch thuyền vua dễ đi. Ngày Canh Dần vua ngự giá đến Kinh sư. Đoàn tùy giá 885 người đều được khen thưởng; trong đó có Ngô Xiết, Ngô Bá Hy. Cũng thưởng cho cả quan lưu thủ Kinh thành.

Quyển 20

Nhâm Dần 1842, Thiệu Trị năm thứ 2. Tháng 5. Mở ân khoa thi Hội lấy trúng cách 14 người, có Ngô Khắc Kiệm đỗ Tiến sĩ.

Quyển 21

Nhâm Dần 1842, Thiệu Trị năm thứ 2. Tháng 6.  Thi đình, lấy 1 người đỗ Hoàng giáp, còn lại đều là Tiến sĩ(có Ngô Khắc Kiệm). Bọn ác Man ở Quảng Ngãi lại gây tai vạ khiến Án sát Quảng Ngãi Ngô Văn Địch bị giáng 2 cấp.

Quyển 22

Nhâm Dần 1842, Thiệu Trị năm thứ 2. Tháng 7. Mở thi hương lấy đỗ cử nhân 56 người: Trường Thừa Thiên 38 có Ngô Huệ, Ngô Đàm (trong danh sách tú tài có Nguyễn Phúc Tường bị vua đánh trượt vì dám lấy họ vua). Truy tặng Ngô Đình Giới là Lễ bộ thượng thư, lại ấm phong cho 1 con của Giới hàm thất phẩm. Triệu lãnh binh Gia Định Ngô Văn Giai về kinh để dùng vào việc khác. Sai các quan đi duyệt đinh và tuyển lính có bố chánh Hưng Yên Ngô Kim Lân.  Hộ lý tuần phủ Hưng Yên Ngô Kim Lân được triệu về kinh làm việc khác. Vợ Hà Tông Quyền là Trịnh Thị Niên. Tỉnh Bắc Ninh có dân xã Phù Ninh thờ ngụy quỷ (Nguyên người xã ấy là Nguyễn Thị Huyền làm cung nhân của vua Lê Hiển Tông có người con gái là Ngọc Hân sau gả cho ngụy Huệ sinh được 1 trai, 1 gái cũng đều chết non cả. Khoảng năm đầu Gia Long, ngụy đô đốc tên là Hải [bản in 2007, tên HÀI] ngầm đem hài cốt mẹ con Ngọc Hân từ Phú Xuân về táng trộm ở ở địa phận xã Phù Ninh. Thị Huyền ngầm sai xây mộ, dựng đền, khắc bia giả dối, đổi họ tên để làm mất dấu tích. Tới đây, việc ấy phát giác  vua sai hủy đền thờ, đào bỏ hài cốt kẻ ngụy đi (tr.389).

Quyển 23

Nhâm Dần 1842, Thiệu Trị năm thứ 2. Tháng 8. Chánh đội trưởng Ngô Nghê dùng làm Cai đội vệ Kim Ngô. Cho Ngô Hữu Ứng tuổi đã hơi cao cho ra ngoài làm thủ ngữ. Nghệ An có bão lớn, có 40.753 hộ nhà cửa bị đổ nát, 969 thuyền buôn và đánh cá bị chìm, 5.240 bị chết (tr.397). Khao thưởng tướng sĩ đã đi chinh Tây: Suất đội Ngô Nghê, Cai đội Ngô Hữu Ứng; Chánh đôi trưởng Suất đội Ngô Đắc Trung được thưởng mỗi người 1 đồng tiền song long.

Quyển 24

Nhâm Dần 1842, Thiệu Trị năm thứ 2. Tháng 9. Cho Bố chính Hưng Yên Ngô Kim Lân làm Tả thị lang bộ Hình. Các viên khoa đạo Nguyễn Đức Hoan, Ngô Bỉnh Đức, Doãn Khuê dâng sớ xin khẩn trương cứu xét các tỉnh miền trung bị bão lụt. Vua phật ý cho là đã biết việc ấy (tr.405).

Quyển 25

Nhâm Dần 1842, Thiệu Trị năm thứ 2. Tháng 10. Thi cử nhân lấy đỗ 36 người: Trường Nam Định 20; Trường Hà Nội 16. Có sự cố: Tại trường Hà Nội, kỳ thi đệ nhất, viên giám khảo Nguyễn Ngọc phê lấy 2 quyển vào ưu  hạng, lại lấy bút tẩm muội đèn đổi thêm 3 chữ vào quyển đó. Viên sơ khảo Ngô Khắc Cung (hành tẩu, cử nhân) trong khi đương chấm một quyển thi, mơ ngủ, duỗi tay để rơi vào trong lửa đèn. Đến sáng cả 2 đều tự thú. Xử phạt Ngọc sung quân, Cung bị giáng, lưu. Tên giữ kho tỉnh Quảng Ngãi ăn cắp của kho bị xử tử.

Quyển 26

Nhâm Dần 1842, Thiệu Trị năm thứ 2. Tháng 11-12. Cho Ngô Văn Địch thăng thự Lang trung bộ Binh. Án sát tỉnh Định Tường Ngô Văn Thể chết.

Quyển 27

Quý Mão 1843, Thiệu Trị năm thứ 3. Tháng 1. Cho đội binh thuyền của Ngô Văn Giai lưu lại Gia Định, không phải đi Hà Tiên nữa.

Quyển 28

Quý Mão 1843, Thiệu Trị năm thứ 3. Tháng 2. Dựng đền thờ Ngô thi, hiền phi triều trước ở hàng nhất giai. Vua được tin phi chết, nghỉ triều 3 ngày, sai quan lo việc tang. Phú Bình công Miên An là con của phi sinh ra (tr.450). Sai Đề đốc Ngô Văn Giai đem quân đóng giữ Tây Ninh.  Khoa đạo là bọn Ngô Bỉnh Đức,..dâng sớ trình bày 8 việc được vua khen.

Quyển 29

Quý Mão 1843, Thiệu Trị năm thứ 3. Tháng 3. Kỳ thi hội lấy 7 người trúng cách, 2 người Phó bảng

Quyển 30

Quý Mão 1843, Thiệu Trị năm thứ 3. Tháng 4. Chuẩn cho thự Án sát Định Tường Cao Hữu Dực, làm Án sát Gia Định đến ngay Tây Ninh hội với Ngô Văn Nhai làm việc. Năm ngoái thuyền Thạch Dương đi đóng thú ở phương Nam, đến khi trở về, qua phần biển tỉnh Quảng Ngãi, gặp 27 chiếc thuyền của bọn giặc nhà Thanh là Lâm Chương bao vây. Bọn phó vệ úy Lê Tô muốn bắn, suất đội Trần Như Thị ngăn lại, nói rằng: “Đấy là thuyền đánh cá, đừng nên khinh thường phí mất thuốc đạn”. Rồi đó thuyền giặc tiến sát gần, hộ vệ trưởng Tôn Thất Phù đối địch với giặc, ngăn chặn không được, bọn giặc ùa cả lên thuyền trở tay không kịp. Tô vác dao liều chết chống đánh đối phương, Lê Văn Đắc ra sức chiến đấu, người lính Lê Văn Thịnh chống cự không chịu trói, đã lăn xuống nước, còn nắm lấy dây buộc thuyền mà đánh bị giặc giết chết. Quan quân hơn 300 người chết đuối hết chỉ còn 51 người đều bị giặc bắt, rồi chúng cướp cả thuyền đi về phía đông..”.

Quyển 31

Quý Mão 1843, Thiệu Trị năm thứ 3. Tháng 5-6. Thi đình lấy đỗ 1 Thám hoa, 1 HG, 5 TS. Cho Ngô Văn Địch làm lang trung bộ Binh. Đội trưởng Ngô Văn Thư thăng thụ Chánh đôi trưởng suất đội.

Quyển 32

Quý Mão 1843, Thiệu Trị năm thứ 3. Tháng 7. Thi hương: Trường Thừa Thiên 39 người; Trường Nghệ An 25 người. Giám sát ngự sử đạo Thuận Khánh Ngô Bỉnh Đức thăng thự chưởng ấn cấp sự trung bộ Binh.

Quyển 33

Quý Mão 1843, Thiệu Trị năm thứ 3. Tháng 8-9. Gia cho Ngô Văn Bẩm chức Cấm binh Cai đội. Thi hương: Trường Gia Định 15 người; Trường Hà Nội 21 người (có Ngô [Trọng] Tố; Trường Nam Định 19 người. Ngô Văn Nhai tâu về ruộng hoang ở Tây Ninh, Quang Hóa đã sức cho khai khẩn thành điền hhơn 36 mẫu. Vua khen. Cho Hữu thị Lang bộ Lễ Ngô Kim Lân làm Bố chính Hải Dương.

Quyển 34

Quý Mão 1843, Thiệu Trị năm thứ 3. Tháng 10-11. Định lệ tiến lễ  ở điện Sùng Ân. Các quan coi việc biện lễ không chu đáo Trương Đăng Quế, Trương Quốc Dụng, Ngô Kim Lân đều bị phạt lương 6 tháng (tr.543).

Quyển 35

Quý Mão 1843, Thiệu Trị năm thứ 3. Tháng 12. Thự đề đốc Ngô Văn Giai cùng các quan bàn việc khen thưởng quân công ở Tây Ninh.

Quyển 36

Giáp Thìn 1844, Thiệu Trị năm thứ 4. Tháng 1-2. Hạ lệnh cho tỉnh Hưng Yên đắp lại đê đã bị sạt lở. Đình chỉ chủ trương đào khúc sông  nối thông Định Tường và Gia định mà năm ngoái Ngô Văn Nhai và Cao Hữu Dực đề xuất.

Quyển 37

Giáp Thìn 1844, Thiệu Trị năm thứ 4. Tháng 3. Thực lục Tiền biên về Liệt thánh (các chúa Nguyễn). Thi Hội lấy trúng cách 10 người và Phó bảng 15 người. Bọn phái viên Trương Hảo Hợp có việc  công đi TQ đã về. Ngô Nghê được bổ thụ làm Phó quản cơ thuộc dinh Hùng nhuệ.

Quyển 38

Giáp Thìn 1844, Thiệu Trị năm thứ 4. Tháng 4. Cho thự đề đốc Gia Định Ngô Văn Giai làm thự Tổng đốc Long Tường. Trú phòng ở Tây Ninh Ngô Văn Giai, Cao Hữu Dực tâu: Thổ mục Lạp Man đem hơn 4.000 thổ dân và 2.300 trâu xe đến buôn bán. Chủ sự Ngô Đình Khuê (dòng dõi Thượng thư Ngô Đình Giới) tố cáo lại dịch Vũ khố ăn cắp tang vật. Hồ Thị An lấy trộm đồ vàng bạc ở ty Thượng diên tuồn ra cho chồng là Ngô Văn Lý thuê thợ bạc tiêu hủy để  khỏi nhận dạng. Trú phòng ở tỉnh Tây Ninh là Ngô Văn Giai tâu vua “Thổ mục Lạp Man đem hơn 4800 thổ dân và hơn 2300 trâu xe đến buôn bán.

Quyển 39

Giáp Thìn 1844, Thiệu Trị năm thứ 4. Tháng 5-6. Cho Phó quản cơ thự phó vệ úy vệ Tráng vũ là Ngô  Nghê làm quản cơ sung hiệp quản vệ Tả nhị doanh Vũ lâm.

Quyển 40

Giáp Thìn 1844, Thiệu Trị năm thứ 4. Tháng 7. Biện lý bộ Công Ngô Văn Địch thụ lý vụ việc kẻ buôn lậu thuốc phiện hối lộ chức dịch được thoát tội, nhưng chức dịch đua nhau moi tiền, y không chịu nổi bèn tố cáo. Ngô Văn Địch xử lý vụ việc tốt được thăng Bố chính Phú Yên.

Quyển 41

Giáp Thìn 1844, Thiệu Trị năm thứ 4. Tháng 8. Mất trộm thanh kiếm vàng Linh Long ở hữu vu điện Cần Chánh, 4 vị Tôn thất liên đới trách nhiệm bị cách chức, sung quân (635). Chưởng ấn cấp sự trung Ngô Bỉnh Đức xét hỏi vụ Lãnh binh Quảng Trị để gỗ của nhà nước bị lũ cuốn nên mất chức (tr. 643).

Quyển 42

Giáp Thìn 1844, Thiệu Trị năm thứ 4. Tháng 9. Ngô Nghê bổ sung hiệp quản vệ Tiền nhị. Ngày Quý Dậu ở kinh sư mưa to, gió dữ, dân hạt Thừa Thiên chết đuối hơn 1000 người. Ở Quảng Trị cũng chết đuối 79 người, nhà cửa đổ nát hơn 3000 hộ. (Năm 1811, 1827 cũng có bão).

Quyển 43

Giáp Thìn 1844, Thiệu Trị năm thứ 4. Tháng 10.  Bộ Thực lục tiền biên đã khắc xong. Ngiêm cấm việc hủy bỏ ngục giam đầu lâu Nhạc, Huệ của Tây Sơn (tr.665). Quản vệ cơ Ngô Tất được thưởng một thứ. Thự đốc Vĩnh Long-Định Tường Ngô Văn Giai đến Trấn Tây hội với Tôn Thất Bách.. đi gấp đến quân thứ để phòng sai phái.

Quyển 44

Giáp Thìn 1844, Thiệu Trị năm thứ 4. Tháng 11. Khoa đạo Ngô Bỉnh Đức mật báo vua việc Bảo Thuận Thái trưởng công chúa ra vào cung cấm đêm khuya mới về. Sau bị vua quở trách vì không đúng sự thật.

Quyển 45

Giáp Thìn 1844, Thiệu Trị năm thứ 4. Tháng 12. Vua sai Vũ khố ra Hà Nội đúc thử tiền.

Quyển 46

Ất Tỵ 1845, Thiệu Trị năm thứ 5. Tháng 1-2. Quyền bố chính Phú Yên Ngô Văn Địch bổ thụ Bố chánh sứ Khánh Hòa.

Quyển 47

Ất Tỵ 1845, Thiệu Trị năm thứ 5. Tháng 3-4. Ngô Kim Lân điệu bổ Bố chính sứ Tuyên Quang.

Quyển 48

Ất Tỵ 1845, Thiệu Trị năm thứ 5. Tháng 5-6. Ngô Kim Lân cùng Nguyễn Văn Giai bàn nên để hay dẹp đồn biên Ân Quang ở Cao Bằng. Quyền bố chính Phú Yên Ngô Văn Địch bổ thụ bố chánh sứ Khánh Hòa.        

Quyển 49

Ất Tỵ 1845, Thiệu Trị năm thứ 5. Tháng 7-8. Cho thự đốc Vĩnh Long, Định Tường là Ngô Văn Giai phụ trách việc quân ở An Giang phải hợp đồng cùng bố chánh Nguyễn Bá Nghi và án sát Trần Văn Triện.

Quyển 50

Ất Tỵ 1845, Thiệu Trị năm thứ 5. Tháng 9. Nước Anh Cát Lợi cho sứ đến tạ ơn vì năm ngoái thuyền của họ bị bão dạt vào Bình Thuận, vua phái thuyền đến đón về Kinh sư. Ngô Văn Địch được thưởng gia 1 cấp vì cứu thuyền nước Anh.

Quyển 51

Ất Tỵ 1845, Thiệu Trị năm thứ 5. Tháng 10.  Quản vệ cơ Ngô Tất khoa được thưởng một thứ. Thự đốc Vĩnh Long-Định Tường Ngô Văn Giai đến Trấn Tây hội với Tôn Thất Bách đi gấp đến quân thứ để phòng sai phái.

Quyển 52

Ất Tỵ 1845, Thiệu Trị năm thứ 5. Tháng 11. Ngô Bỉnh Đức dâng sớ tâu việc thuế quan ở Tam Kỳ. Vì quân thứ ở Vĩnh Long không có việc, nên điều Ngô Văn Giai về An Giang.

Quyển 53

Ất Tỵ 1845, Thiệu Trị năm thứ 5. Tháng 12. Nói việc số lượng người lo việc phụng sự các đền thờ các bậc Đế Vương ở miền Bắc chưa thỏa đáng. Có liệt kê

Quyển 54

Bính Ngọ 1846, Thiệu Trị năm thứ 6. Tháng 1. Chưởng ấn Cấp sự trung Ngô Bỉnh Đức được thăng quyền Đại lý tự thiếu khanh. Tha tù giam ở Kinh.

Quyển 55

Bính Ngọ 1846, Thiệu Trị năm thứ 6. Tháng 2. Làm kho bằng ngói ở 6 tỉnh miền Bắc. Ngô Văn Giai ở An Giang phải khéo léo giải quyết việc ở biên giới. Tuyên triệu Bố chính Tuyên Quang Ngô Kim Lân về Kinh. Đúc tiền đồng lớn mỹ hiệu “Thiệu Trị” tất cả 40 thứ 10.000 đồng.

Quyển 56

Bính Ngọ 1846, Thiệu Trị năm thứ 6. Tháng 3-4. Tấn phong hoàng tử thứ 4 Hồng Y làm Kiến Thụy công.

Quyển 57

Bính Ngọ 1846, Thiệu Trị năm thứ 6. Tháng 5. Cho Ngô Khánh làm Phó vệ úy vệ Nhị dinh Kỳ võ. Ngô Kim Lân thăng từ Bố chính Tuyên Quang lên quyền Tuần phủ Ninh Bình. Ngô Kim Lân theo vua đi cày tịch điền. Sai viên ngoại lang ty Cần tín là bọn Ngô Kim Thanh chiếu lĩnh kho nhà nước, đáp thuyền buôn nhà Thanh đi Quảng Đông mua hàng hóa Trung Quốc.

Quyển 58

Bính Ngọ 1846, Thiệu Trị năm thứ 6. Tháng 5 nhuận. Tha đi lính, lao dịch, thuế thân suốt đời cho con các binh dõng chết trận ở  Gia Định là bọn Ngô Viết Dũng cùng 8 người. Lê Hậu, con Lê Chất có vợ là người tông thất.

Quyển 59

Bính Ngọ 1846, Thiệu Trị năm thứ 6. Tháng 6. Thống nhất quy chế các kỳ thi trong cả nước (tr.889).

Quyển 60

Bính Ngọ 1846, Thiệu Trị năm thứ 6. Tháng 7-8. Thi cử nhân, Trường Thừa Thiên 50 người (có Ngô Vĩnh Tuy, Ngô Tùng Nho); Trường Nghệ An 28 ngươi (có Ngô Trực Nghĩa). Bắt đầu mở trường thi võ ở Kinh đô, lấy đỗ 51 người (tr.903).

Quyển 61

Bính Ngọ 1846, Thiệu Trị năm thứ 6. Tháng 9-10. Thi cử nhân trường Gia Định lấy đỗ 20 người. Báo cáo khắp trong ngoài về quốc tang [vợ Gia Long]. Thi cử nhân các trường Hà Nội 23 (có Ngô Quang Diệu [họ Ngô Tàu ở Vọng Nguyệt]); Nam Định 24 (có Ngô Huy Trác). Tướng cướp Trương Trịnh ở Vĩnh Long bị giết, quan tỉnh ấy là Ngô Văn Giai Phan Khắc Thận được thưởng. Lấy đỗ Cử nhân trường Hà Nội 23 người có Ngô Quang Diệu; Trường Nam Định 24 người (sau có 3 người bị giáng xuống tú tài) [bản mới chép vào tháng 10 (tr.922)]

Quyển 62

Bính Ngọ 1846, Thiệu Trị năm thứ 6. Tháng 11. Bấy giờ trong thành có nhiều vụ mất trộm. Tu bổ đồ thờ ở các miếu.

Quyển 63

Bính Ngọ 1846, Thiệu Trị năm thứ 6. Tháng 12. Năm trước Ngô Tòng Hòa, cháu Ninh Hòa quận công Ngô Tòng Chu được ơn ấm thụ, năm nay không được (tr.951)

Quyển 64

Đinh Mùi 1847, Thiệu Trị năm thứ 7. Tháng 1. Cho Ngô Văn Nha làm Tổng đốc Long - Tường . Cho Ngô Nghê làm phó vệ úy Tiền nhị doanh Vũ Lâm. Bố chính tỉnh Khánh Hòa Ngô Văn Định tâu việc có người dân mang 1 thớt voi đực và 2 ngà voi đến tặng, vua không cho nhận.

Quyển 65

Đinh Mùi 1847, Thiệu Trị năm thứ 7. Tháng 2. Ngày thanh minh, vua đi làm lễ các lăng (Gia Long và Cao hoàng hậu, Minh Mệnh và Thánh tổ Nhân hoàng hậu).

Quyển 66

Đinh Mùi 1847, Thiệu Trị năm thứ 7. Tháng 3-4. Tổng đốc Long-Tường Ngô Văn Nhai bổ Tổng đốc Định-Biên. Đồng tri phủ Vĩnh Tường Ngô Lượng làm việc mẫn cán được cho vào yết kiến vua (tr.994). Thi hội lấy trúng cách 8 người, Phó bảng 4 người.

Quyển 67

Đinh Mùi 1847, Thiệu Trị năm thứ 7. Tháng 5. Năm nay nhân đinh hơn năm ngoái 38.175 người thành 1.024.388 người (tr.1004). Thi Đình, vua trực tiếp ra đầu bài văn sách, lấy 1 vị Thám hoa, 2 Hoàng giáp, 4 Tiến sĩ. Đêm hôm ấy trời mưa, đặc ân cho đốt đèn đuốc ăn cơm đêm (tr.1010).

Quyển 68

Đinh Mùi 1847, Thiệu Trị năm thứ 7. Tháng 5. Tổng đốc Định-Biên Ngô Văn Giai hàm tả tham tri bộ Lại. Phó vệ úy Tiền nhị doanh Ngô Nghê bổ sung phó vệ úy Cẩm y vệ.

Quyển 69

Đinh Mùi 1847, Thiệu Trị năm thứ 7. Tháng 6. Mới đúc 9 cỗ sung bằng đồng. Tỉnh Hà Nội đê vỡ.

Quyển 70

Đinh Mùi 1847, Thiệu Trị năm thứ 7. Tháng 7. Thi cử nhân: Trường Thừa Thiên 46 người (có Ông Ích Khiêm đỗ Cử nhân mới 15 tuổi); Trường Nghệ An 24 người. Bổ Bố chính Khánh Hòa Ngô Văn Địch làm hữu thị lang bộ Hộ. Cho Y chính Ngô Đình Trí thăng thụ Hữu viện phán (tr.1050).

Quyển 71

Đinh Mùi 1847, Thiệu Trị năm thứ 7. Tháng 8. Thi cử nhân trường Gia Định, lấy đỗ 20 người

Quyển 72

Đinh Mùi 1847, Thiệu Trị năm thứ 7. Tháng 9. Thi cử nhân trường Nam Định lấy đỗ 21 người; Trường Hà Nội 26 người (có Ngô Mẫn) [bản cũ không có tên Ngô Mẫn lại có tên Ngô Xuân Mỹ]. Nhân đinh 1.029.501 người. Ngày Quý Mão, vua mất ở chính điện cung Càn Thành, thọ 41 tuổi, có 29 hoàng tử, 25 hoàng nữ. Hoàng tử thứ 2 Phúc Tuy công khóc lạy vâng mệnh kế vị. Ngày Canh Tuất làm lễ thành phục.

(Còn tiếp)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập192
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm179
  • Hôm nay33,203
  • Tháng hiện tại892,071
  • Tổng lượt truy cập45,013,358
Đăng ký
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây