Tìm sự kiện và nhân vật họ Ngô trong Đại Nam thực lục (Kỳ 3)

Thứ năm - 05/09/2019 18:04

HNVN xin giới thiệu tiếp Kỳ 3 bài Tìm sự kiện và nhân vật họ Ngô trong Đại Nam thực lục, phần biên chép về thời kỳ Nguyễn Phúc Ánh và triều đại Gia Long.
 
n


QUỐC SỬ QUÁN TRIỀU NGUYỄN
ĐẠI NAM THỰC LỤC

TẬP HAI - NXB GIÁO DỤC 2004

  CHÍNH BIÊN - ĐỆ NHẤT KỶ

Quyển I: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế húy Chủng, Noãn, Ánh.

- Mậu Tuất 1778, năm thứ 1. Thu phục Trấn Biên. Nguyễn Nhạc lên ngôi xưng Thái Đức 1.

Quyển II: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Quý Mão 1783, năm thứ 4. Trương Văn Đa (Tây Sơn) vây Ánh ở Côn Lôn.
- Ất Tỵ 1785, năm thứ 6. Nguyễn Ánh chạy sang Xiêm, tòng vong gồm 31 quan, 200 lính có Tham mưu Ngô Hữu Hựu.
- Bính Ngọ 1786, năm thứ 7. Nguyễn Huệ đánh chiếm Phú Xuân, bắt Phạm Ngô Cầu (tr.225). Tháng 7 vua Hiển Tông mất, cháu là Lê Duy Kỳ lên thay lấy năm sau 1787 làm năm Chiêu Thống 1.

Quyển III: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Đinh Mùi 1787, năm thứ 8. Tháng 8 sai cai cơ Ngô Công Quý giữ đạo Long Xuyên.
- Mậu Thân 1788, năm thứ 9. Ngô Văn Sở mật tâu Nguyễn Huệ là Võ Văn Nhậm mưu phản. Sai Ngô Công Quý đem phẩm vật đến đảo Phú Quốc dâng Quốc mẫu. Lấy Ngô Hữu Hựu làm Hình bộ. Thủ tướng Tây Sơn là Ngô Văn Sở lui về giữ đất Thanh Hóa (tr.238). Vua Lê bèn khôi phục đô thành An Nam.

Quyển IV: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Kỷ Dậu 1789, năm thứ 10. Nhà Lê mất. Tháng 6 Hoàng tử Cảnh ở Tây Dương về. Lấy Hàn lâm viện chế cáo Ngô Tòng Chu chuyên coi việc điền tuấn chia đi 4 phiên: Phiên Trấn, Trấn Biên, Vĩnh Trấn, Trấn Định. Hình bộ Ngô Hữu Hựu  xử đoán ngục tụng không minh bị miễn chức.

Quyển V: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Canh Tuất 1790, năm thứ 11. Lấy Ngô Văn Duyên giữ đạo Quảng Oai.
- Tân Hợi 1791, năm thứ 12. Sai bọn cai cơ quản đạo  Thanh Châu là Ngô Công Quý đi các đạo để xét sổ đinh. Lập đền thờ truy ân lính chết trận hơn 320 người có Ngô Văn Đằng, Ngô Phú Nghĩa, Ngô Công Cẩm.

Quyển VI: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Nhâm Tý 1792, năm thứ 13. Nguyễn Huệ chết.
- Quý Sửu 1793, năm thứ 14. Nguyễn Nhạc chết vào tháng 9.

Quyển VII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Giáp Dần 1794, năm thứ 15. Ngô Công Quý chết (tr.312). Lấy Đặng Trần Thường làm Tham tri bộ Lại, đỗ sinh đồ triều Lê. Mùa đông năm ngoái cùng Nguyễn Bá Xuyên người Thanh Oai theo Nguyễn Đình Đắc vượt biển vào. Võ Văn Dũng dìm chết Bùi Đắc Tuyên. Con Đắc Tuyên là Đắc Thận [Trụ] cùng Ngô Văn Sở, ngự sử Chương cùng hơn mười người đều bị Dũng giết (tr.322).

Quyển VIII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Ất Mão 1795, năm thứ 16. Bọn Cai cơ thuộc Tiền quân Ngô Văn Bình (12 người) có tội bị giết (tr.329).
- Bính Thìn 1796, năm thứ 17. Mở khoa thi lấy đỗ 273 người có Đặng Văn Hưng.

Quyển IX: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Đinh Tỵ 1797, năm thứ 18. Lấy Ký lục Trấn Biên Ngô Tòng Chu làm Lễ bộ. Lập đền Tinh Trung ở núi Hà La phủ Diên Khánh thờ binh tướng chết trận trong chiến dịch Diên Khánh năm 1795 (250 người). Có Ngô Văn Hiến, Ngô Văn Cần, Ngô Văn Tường (tr.363).

Quyển X: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Mậu Ngọ 1798, năm thứ 19. Đại đô đốc Tây Sơn Lê Văn Chất về hàng. Từ đó có Đại đô đốc Võ Đình Giai, Nguyễn Văn Điểm, đô đốc Lê Văn Niệm, Hồ Văn Viện, Trần Văn Lân, đô úy Mai Gia Cương, Nguyễn Văn Trí nối nhau về hàng (tr.384). Truyền dụ cho dân 3 huyện thuộc phủ hạt Qui Nhơn không theo Tây Sơn mà bị giết, kể rõ sự trạng để Ngô Tòng Chu xét để liệt vào điển thờ, con cháu sẽ được lục dụng (tr.388).

Quyển XI: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Kỷ Mùi 1799, năm thứ 20. Đô ty Ngô Tòng Cù làm Phó trưởng chi (tr.394), Đô úy Ngô Văn Vĩnh làm Phó trưởng chi, Đô đốc Ngô Văn Ngữ làm Trưởng chi Tả chi (tr.395), Đô đốc Ngô Văn Tuấn làm Trưởng chi Hậu chi. Lấy hàng thần Ngô Triều Cao làm Tả thị lang Lễ bộ (tr.396). Triệu Ngô Triều Cao trở về Gia Định (tr.404).

Quyển XII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Canh Thân 1800, năm thứ 21. Sai cai cơ Ngô Văn Hiến ra giữ miền thượng đạo Hưng Phúc để thu thuế người Man (tr.426).

Quyển XIII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Tân Dậu 1801, năm thứ 22. Triệu Tham tri Ngô Nhân Tĩnh đến hành tại. Dụ thưởng hậu cho kẻ bắt được vua quan tướng Tây Sơn rất hậu (tr.439).

Quyển XIV: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Tân Dậu 1081, năm thứ 22. Thành Bình Định bị vây lâu hết lương. Võ Tánh và Ngô Tòng Chu đều chết. Tướng sĩ trong thành không ai bị giết. Năm Gia Long 5 (1806), Tánh và Chu được cho tòng tự ở Thái miếu. Năm Minh Mạng 5 (1824 cho tòng tự ở Thế miếu. Năm thứ 12 (1831) truy phong Tánh là Hoài Quốc công, Tòng Chu là Ninh Hòa Quận công (tr.447). Biên bổ tù binh ở Qui Nhơn làm 4 vệ lấy Ngô Văn Sự, Ngô Văn Đắc làm Phó vệ úy (tr.452). Lấy Ngô Đức Tuấn làm Bắc Hà chiêu thảo sứ (tr.458).

Quyển XV: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Tân Dậu 1801, năm thứ 22. Mùa thu tháng 8. Lấy Thiêm sự Lễ bộ Ngô Triều Cao làm Cai bạ (tr.461). Bọn Chiêu Thảo sứ Ngô Đức Tuấn từ Biện Sơn trở về. Hàng thần Trần Văn Kỷ có tội bị giết (tr.470).

Quyển XVI: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Nhâm Tuất (1802), năm thứ 23. Cai bạ Quảng Trị Ngô Triều Cao làm Ký lục Bình Định.

Quyển XVII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Nhâm Tuất 1802, Gia Long năm thứ 1. Lấy bọn Ngô Văn Uyển (gồm 30 người) sung Hàn lâm viện Chế cáo (tr.494). Võ Doãn Văn và Lê Đức Định bắt được Trần Quang Diệu ở miền thượng đạo Nghệ An (tr.499). Ngô Tam Đồng ở trấn Sơn Nam Hạ (tr.500). Ngày Canh Thân xa giá đến thành Thăng Long. Tây Sơn bị diệt lấy hết đất An Nam gồm 14 trấn, 47 phủ, 187 huyện, 40 châu (tr.501). Ngô Đức Tuấn làm Hiệp trấn Hải Dương. Ngô Văn Uyển làm Hiệp trấn Lạng Sơn. Lấy Ngô Văn Sở làm Trấn thủ Thanh Hoa Ngoại (tr.505). Ngô Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Gia Phan đến hành tại chịu tội. Lấy Ngô Huy Viên làm HLV chế cáo (Viên người Nghệ An, đỗ Hương cống triều Lê, do Đặng Trần Thường đề cử).

Quyển XVIII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Nhâm Tuất 1802, Gia Long năm thứ 2. tháng 7 ban ấn đồng cho các trấn từ Nghệ An ra Bắc. Lấy Ngô Xiêm làm Thái Hòa điện học sĩ. Bình Định xây 2 miếu trước Lầu Bát Giác để thờ những người chết tại đây gồm 260 người (tr.510), có Ngô Lễ, Ngô Tường, Tham mưu Ngô Văn Thành, Ngô Giao, Ngô Chấn. Cho con cháu công thần khai quốc triều Lê trước được hưởng nhiêu ấm, có Diên Ý Dụ vương Ngô Từ (tr. 526). Lấy Ngô Xiêm làm đốc học Sơn Tây. Miễn chức Hiệp trán Hải Dương Ngô Đức Tuấn (tr.527). Ngô Văn Ngữ quản 10 cơ Ngũ Uy Ngũ Thắng Hậu quân (tr.529).

Quyển XIX: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Nhâm Tuất 1802, Gia Long năm thứ 2. Tháng 10, ngày Giáp Tuất hiến phù ở Thái Miếu, rồi hành quyết (tr.531).

Quyển XX: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Quý Hợi 1803. Gia Long năm thứ 2. Ngô Nhậm bị đánh chết (tr.547). Chọn người hiền tài để trao quan chức: Quan nhất phảm mỗi năm phải cử 5 người; quan nhị phẩm 4 người; quan tam phẩm 3 người, quan các trấn phủ cũng được tiến cử. Ai không xứng chức thì người tiến cử bị phạt (tr.556).

Quyển XXI: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Quý Hợi 1803, Gia Long năm thứ 2. Tháng 4. Lấy Ngô Đình Giới, Ngô Vị làm Thiêm sự Lại bộ (tr.558).

Quyển XXII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Quý Hợi 1803, Gia Long năm thứ 2. Tháng 7. Châu Bố Chánh Ngoại đói, phát 1.500 phương gạo chẩn cấp.

Quyển XXIII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Giáp Tý 1804, Gia Long năm thứ 3. Lấy Chưởng cơ Ngô Văn Vĩnh làm Chánh quản mười cơ Ngũ Uy và Ngũ Thắng thuộc Hậu quân (tr.582). Đặt Quốc hiệu là Việt Nam. Cáo Thái miếu việc đó (tr.588). 

Quyển XXIV: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Giáp Tý 1804, Gia Long năm thứ 3. Tháng 4. Sai Lễ bộ bàn định nơi thờ các công thần ở đền Hiển Trung Gia Định cộng 1.015 người có Ngô Cẩm, Ngô Văn Lễ, Ngô Đàng, Ngô Nghĩa, Ngô Hiến (đều cai cơ tặng Chưởng cơ). Ngô Khuông (Huấn đạo tặng tri huyện), Ngô Nghĩa (Cai hạp tặng Câu kê).

Quyển XXV: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Giáp Tý 1804, Gia Long năm thứ 3. Tháng 7. Ký lục Quảng Nam Ngô Đình Siêu làm Cai bạ Quảng Ngãi. Cấp tự dân 50 người, tự điền 75 mẫu cho Ngô Tòng Chu.

Quyển XXVI: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Ất Sửu 1805, Gia Long năm thứ 4. Tháng giêng. Triệu đám quan nhà Lê tòng vong 16 năm về kinh vua khen tiết nghĩa (Lê Duy An, Trịnh Hiến, Lý Bỉnh Đạo, Nguyễn Hữu Cung), cho Hiến và Đạo làm Thị trung học sĩ, Cung làm Cai cơ (tr.627). Xây đắp Kinh thành dài 2.487 trượng 4 thước 7 tấc. Hào dài 2.503 trượng, 4 thước, 7 tấc (tr.630). Hơn 150 người có công tòng vong Vọng Các hiện trú trấn Gia Định có Ngô Văn Vân, Ngô Văn Lựu, Ngô Văn Mãn hàng năm vua sai quan trấn thường xuyên đến thăm hỏi  (tr.633).

QuyểnXXVII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Ất Sửu 1805, Gia Long năm thứ 4. Tháng 7. Lấy Ngô Quang Nhân sung Hàn lâm viện. Đổi Thăng Long 昇龍 thành Thăng Long 昇隆 (tr.640). Lấy Ngô Khánh Thái làm Phó vệ úy vệ Toàn võ. Cho 6 người được tong tự ở Thái miếu (Từ, Tiến, Dật, Kính, Tánh, Chu) (tr.647).

Quyển XXVIII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Bính Dần 1806, Gia Long năm thứ 5. Tháng 1. Đắp 12 đoạn đê ở Bắc Thành.

Quyển XXIX: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Bính Dần 1806, Gia Long năm thứ 5. Tháng 5. Truy tôn huy hiệu cho các hoàng đế hoàng hậu trước, (tr.669). Định lệ tiền tuất cho các quan văn võ (tr.676).

Quyển XXX: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Bính Dần 1806, Gia Long năm thứ 5. Tháng 7. Sách lập Vương hậu Tống thị làm Hoàng hậu. Bắc Thành nước lớn vở đê ở Sơn Nam Thượng - Hạ nhiều nơi. Chưởng cơ lĩnh trấn thủ Thanh Hoa Ngoại Ngô Văn Sở chiếm cướp ruộng dân của xã Hoàng Nam, bị mất chức (tr.680). Đổi trấn Thanh Hoa Ngoại làm trấn Thanh Bình. Sách Thống nhất dư địa chí của Lê Quang Định làm xong dâng lên.

Quyển XXXI: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Đinh Mão (1807), Gia Long năm thứ 6. Định 5 bậc công thần Vọng Các chết trận và chết bệnh. Bậc nhất 6 người. Bậc nhì 35 người có Ngô Công Quý. Bậc 3 có 39 người. Bậc 4 có 53 người. Bậc 5 có 11 người. Hàng văn: Bậc nhì có 4 người. Bậc 3 có 3 người. Bậc 4 có 1 người. Bậc 5 có 2 người (tr.688 - 689). Câu kê Ngô Văn Duyệt sung Phó sứ sang Xiêm.

Quyển XXXII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Đinh Mão (1807), Gia Long năm thứ 6 . Tháng 4 sửa lại Kinh thành. Sai Lễ bộ Đặng Đức Siêu soạn Quốc triều thế hệ.

Quyển XXXIII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Đinh Mão (1807), Gia Long năm thứ 6. Tháng 7. Lấy Ngô Văn Dầu làm Phó hiệu úy Hậu quân Bắc Thành. Chánh quản thập cơ Uy Thắng của Hậu quân là Ngô Văn Vĩnh ốm, lấy Chánh thống Trung đồn là Ngô Văn Ngữ thay. Bắt đầu mở khoa thi hương từ Nghệ An trở ra Bắc. Lấy đỗ Hương cống 62 người, có Ngô Cao Lãng. Tháng 11, giặc nổi vây phủ Thiên Trường sai Tả quân Ngô Văn Tham đem quân đánh dẹp được. Lấy Thiêm sự Hình bộ Ngô Đình Giới làm Ký lục Bình Định. Đắp 10 đoạn đê mới ở Bắc Thành.

Quyển XXXIV: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Mậu Thìn 1808, Gia Long năm thứ 7. Tháng 1 Vũ Đình Khanh nổi loạn ở Sơn Nam Hạ Thiên Trường, Nghĩa Hưng sai Ngô Văn Ngữ đóng giữ trấn thành Thăng Long, sai Ngô Văn Tham đi dẹp. Đảng giặc ở Sơn Nam Hạ lại tụ tập vây phủ Kiến Xương, bọn Ngô Văn Tham đem quân thủy bộ đị dẹp, chúng tan chạy. Dựng Văn miếu. Lấy Ngô Văn Tham làm Trấn thủ Sơn Nam Hạ.

Quyển XXXV: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Mậu Thìn 1808, Gia Long năm thứ 7. Tháng 5. Đảng giặc ở Sơn Nam Hạ lại nổi lên. Ngô Văn Ngữ sai người do thám, báo cho Thanh Hóa họp binh đánh tan. Ngô Công Vị được tặng chánh hiệu úy (tr.728). Lấy Cai bạ Quảng Ngãi Ngô Đình Siêu làm Hiệp trấn Nghệ An.

Quyển XXXVI: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Mậu Thìn 1808, Gia Long năm thứ 7. Tháng 7 Làm xong Văn Miếu. Nghệ An đói.

Quyển XXXVII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Kỷ Tỵ 1809, năm thứ 8. Tháng 1. Trấn thủ Sơn Nam Hạ Ngô Văn Tham ốm cho nghỉ. Ban mũ áo cho 4 dinh trực lệ có Ngô Công Nghi. Sai Chánh quản  thập cơ hậu quân là bọn Ngô Văn Ngữ quyền lãnh việc trấn Hải Dương. Cai đội Ngô Đình Chấn làm Phó trưởng chi treo trấn Thái Nguyên sai phái. Thiêm sự bộ Lại Ngô Vị làm Phó sứ (hành nhân 9 người, lục sự 2 người, thư ký 4 người, điệu hộ 1 người, thông sự 2 người, đi theo hầu 15 người).

Quyển XXXVIII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Kỷ Tỵ 1809, năm thứ 8.  Tháng 4. Quan tài Duệ Tông Hiếu định hoàng đế (Phúc Thuần) đưa từ Gia Định về Huế.

Quyển XXXIX: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Kỷ Tỵ 1809, năm thứ 8. Tháng 7. Tham hiệp Cao Bằng Võ Văn Chiêu tiêu hụt tiền công 2.600 quan, thu riêng bạc thuế của sách Man 3 năm hơn 500 lạng, bị giết. Trấn thủ Hà Tiên Mạc Tử Thiêm chết 2 con còn bé bèn sai cai đội Ngô Y Nghiễm quyền lãnh việc trấn.

Quyển XL: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Canh Ngọ 1810, năm thứ 9. Tháng 1. Dân Bắc Thành bị đói. Giặc nổi ở huyện Lục Ngạn. Định thứ vị công thần khai quốc (4 vị), công thần trung tiết (114 vị)  có cai cơ tặng chưởng cơ Ngô Cẩm, Ngô Đằng, Ngô Nghĩa, Ngô Văn Lễ và công thần trung hưng 258 vị có Ngô Tòng Chu, Ngô Công Quý. Nguyễn Hoàng Đức làm Tổng trấn Bắc Thành, Lê Chất làm Hiệp trấn. Sai Ngô Khản làm lục sự Vạn Ninh để thư từ giao tiếp với Khâm Châu. Triệu Ngô Khản về Kinh sung HLV.

Quyển XLI: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Canh Ngọ 1810, năm thứ 9. Tháng 7. Triệu Hiệp trấn Nghệ An Ngô Đình Siêu về Kinh.

Quyển XLII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Tân Mùi 1811, năm thứ 10. Tháng 1. Phó vệ úy vệ Hậu bảo tam Ngô Văn Dần, Cai cơ Ngô Văn Tiến đi dẹp loạn bọn Đặng Trần Siêu, Võ Đình Lục ở Mỹ Lương. Đặng Trần Thường, Nguyễn Gia Cát có tội lạm cấp hơn 560 đạo sắc phong thần có sắc cấp cho Hoàng Ngũ Phúc đã được nhà Lê phong làm phúc thần, Trần Thường dấu việc ấy đi liệt lẫn vào điển thờ Gia tặng: “Thanh danh văn võ Thánh thần Đại vương”. Việc bị phát giác, nghị bàn bị tội xử trẩm giam hậu (tr.816).

Quyển XLIII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Tân Mùi 1811, năm thứ 10. Tháng 7. Hiệp trấn Nghệ An Ngô Nhân Tĩnh về chầu. Triệu Ký lục Bình Định Ngô Đình Giới về Kinh.

Quyển XLIV: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Nhâm Thân (1812), Gia Long thứ 11. Tháng 1. Định lệ Bắc Thành, Bình Định, Quảng Nam dâng tiến quả phẩm: Bắc Thành 4.500 quả cam ngọt. Bình Định 1.000 quả xoài tượng. Quảng Nam 2.200 quả boòng boong.

Quyển XLV: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Nhâm Thân (1812), Gia Long thứ 11. Tháng 7. Sách luật làm xong. Vua sai Nguyễn Văn Thành và Võ Trinh sửa định các điều luật lệ gồm  398 điều.

Quyển XLVI: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Quý Dậu 1813, Gia Long thứ 12. Tháng 1. Lấy Thiêm sự Lại bộ Ngô Lương Uyển làm Cai bạ Bình Hòa.

Quyển XLVII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Quý Dậu 1813, Gia Long thứ 12. Tháng 7. Bắt đầu mở khoa thi Hương từ Quảng Bình vào Nam. Ngô Lương Uyển làm giám thí lấy đỗ 17 người (Quảng Đức 9; Gia Định 8). Tha tội chết cho Đặng Trần Thường và Nguyễn Gia Cát. Xóa tên trong quan tịch cho ở Kinh. Thi trường Thăng Long lấy đỗ hương cống 44 người có Ngô Trọng Tân, Ngô Hữu Bát, Ngô Hiển Doãn. Hiệp trấn Bình Định Ngô Nhân Tĩnh chết. Lấy Ngô Huy Viên làm Thiêm sự Lại bộ. Cai bạ Bình Hòa Ngô Lương Uyển chết. Lấy cai đội Ngô Văn Ngụy làm thủ ngự cửa biển Cù Huân.

Quyển XLVIII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Giáp  Tuất 1814, Gia Long thứ 13. Tháng 2 Hoàng hậu Tống thị chết. Thị Thư viện dâng Hoàng triều tôn đồ lên vua xem.

Quyển XLIX: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Giáp Tuất 1814, Gia Long thứ 13. Tháng 7. Lấy Ngô Văn Ngữ làm Trấn thủ Kinh Bắc.

Quyển L: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Ất Hợi 1815, Gia Long thứ 14. Tháng 3 sửa chùa Thiên Mụ, đúc tượng Phật.

Quyển LI: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Ất Hợi 1815, Gia Long thứ 14. Tháng 7. Thiêm sự Hộ bộ Ngô Khổn làm Hiệp trấn Hải Dương. Lấy thuộc hiệu Thái Nguyên là Ngô Dao là Trưởng hiệu chi Hùng kiên.

Quyển LII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Bính Tý 1816, Gia Long năm thứ 15. Tháng 1. Lấy Tổng trấn Bắc Thành Nguyễn Hoàng Đức làm Tổng trấn Gia Định.

Quyển LIII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Bính Tý 1816, Gia Long năm thứ 15. Tháng 4. Thu ấn kiếm của Nguyễn Văn Thành vì tôi dung túng con kết nạp môn khách.

Quyển LIV: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Bính Tý 1816, Gia Long năm thứ 15. Tháng 7. Ban tiền Gia Long thông bảo mới đúc.

Quyển LV: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Đinh Sửu 1817, Gia Long năm thứ 16. Tháng 1. Khôi phục cho Ngô Đình Giới làm Ký lục sung chức Ty giảng cho Hoàng tử (trước làm Ký lục Bình Định bị cách chức). Lấy Câu kê Ngô Văn Duyệt làm Thiêm sự Lễ bộ; Hàn lâm viện Ngô Bá Nhân làm Thiêm sự Hộ bộ.

Quyển LVI: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Đinh Sửu 1817, Gia Long năm thứ 16. Tháng 7. Lấy Thiêm sự bộ Lễ Ngô Văn Duyệt làm Hàn lâm viện. Triệu Hiệp trấn Lạng Sơn Ngô Vị về Kinh.

Quyển LVII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Mậu Dần 1818, Gia Long năm thứ 17. Tháng 1. Cho con cháu nhà Lê là Lê Duy Khải (con Lê Hiển Tông) làm Cai cơ trật Chánh tam phẩm coi việc thờ tự nhà Lê. Ban mũ áo đại triều.

Quyển LVIII: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Mậu Dần 1818, Gia Long năm thứ 17. Tháng 7. Nước Chân Lạp sai sứ sang cống.

Quyển LIX: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Kỷ Mão 1819, Gia Long năm thư 18. Tháng 1. Lấy Ngô Công Chính làm Phó vệ úy. Thi trường Nghệ An lấy đỗ 16 người. Lấy Ngô Huy Viên làm Hiệp trấn Sơn Tây. Lấy Ký lục Phiên An Ngô Văn Đức làm Thiêm sự Hộ bộ.

Quyển LX: Thực lục về Thế Tổ Cao Hoàng đế

- Kỷ Mão 1819, Gia Long năm thư 18. Tháng 7. Lấy Ngô Vị là Đề điệu trường thi Gia Định lấy đỗ hương cống 29 người có Ngô Trọng Vỹ (Trường Quảng Nam 17 người). Ngô Phúc Hội (Trường Gia Định 12 người). Trường thi Thăng Long có Ngô Đình Tuệ, Ngô Quang Diệu, Ngô Thế Mỹ, Ngô Đình Thái. Tháng 11 cho con trưởng cháu trưởng các công thần Vọng Các được tập ấm có Ngô Công Chính (con Ngô Công Quý). Lấy tri huyện Kim Động là Ngô Trọng Tân làm Phó đốc học Quốc Tử Giám. Quảng Nam gạo đắt, sai Thiêm sự Hộ bộ là Ngô Bá Nhân đến hội với các dinh thần lấy 30.000 hộc giảm giá bán ra. Ngày Đinh Mùi, vua băng ở điện Trung Hòa thọ 58 tuổi [1762 - 1819]. Ngày Quý Sửu, lễ thành phục. Ngày Bính Thìn Hoàng thái tử đến điện Hoàng Nhân lạy nhận di chiếu. Lấy ngày mồng 1 Mậu Ngọ tháng giêng năm Canh Thìn lên ngôi hoàng đế.
- Năm Minh Mạng thứ nhất (1820) tháng 3 ngày Bính Dần dâng thụy (…) miếu hiệu Thế Tổ. Mùa hạ tháng 4, ngày Tân Sửu  an táng ở lăng Thiên Thụ. Năm thứ 3 rước thần chủ lên miếu.
      
(Còn tiếp)
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Liên kết website
Thống kê
  • Đang truy cập157
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm152
  • Hôm nay29,968
  • Tháng hiện tại1,013,641
  • Tổng lượt truy cập43,861,769
Đăng ký
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây